Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Mae Wheelabrator Parc Adfer yn gyfleuster troi gwastraff yn ynni yng Nglannau Dyfrdwy. Mae’n gweithredu’n gwbl fasnachol ers mis Rhagfyr 2019.

Yn 2014, penodwyd Wheelabrator Technologies fel y cynigydd a ffefrir i adeiladu a gweithredu’r cyfleuster Wheelabrator Parc Adfer dros y 25 mlynedd nesaf mewn partneriaeth cyhoeddus-preifat, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, i wasanaethu’r pum awdurdod lleol sy’n rhan o Brosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru. Yr awdurdodau hynny yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn.

Mae Wheelabrator Parc Adfer yn gyfleuster gwres a phŵer cyfunedig sy’n gallu cynhyrchu 19MW (gros) / 17MW (net) o drydan i ddiwallu anghenion dros 30,000 o gartrefi a busnesau. Bydd y cyfleuster yn prosesu hyd at 200,000 tunnell o wastraff y flwyddyn nad oes modd ei ailgylchu – gan gynnwys gwastraff trefol a gwastraff masnachol – o bob cwr o’r pum sir yng ngogledd Cymru.

Bydd Wheelabrator Parc Adfer yn helpu’r pum awdurdod lleol i gyflawni targedau ailgylchu a gwastraff trefol Llywodraeth Cymru erbyn 2025, hynny yw: ailgylchu 70 y cant ac anfon dim mwy na phump y cant i safleoedd tirlenwi. Caiff metelau ac agregau eu hadfer o ludw gweddilliol y ganolfan a bydd hynny’n cynyddu cyfraddau ailgylchu’r Bartneriaeth tua saith y cant. Dros oes cyfleuster Wheelabrator Parc Adfer, gallai hyn arwain at ailgylchu dros filiwn o dunellau o agregau a 60,000 tunnell o fetelau.

Ffeithiau Cyflym

  • Rhannu dros £51,000 o gyllid ar ffurf grantiau i grwpiau cymunedol a mudiadau lleol yn ystod y cyfnod adeiladu.
  • Cynhyrchu 19MW (net)/ 17MW (gros) o ynni cynaliadwy er mwyn darparu pŵer i dros 30,000 o gartrefi (neu ddigon o bŵer ar gyfer tref bron i bedair gwaith maint Cei Connah).
  • Creu 37 o swyddi gweithredol newydd, a hynny ar ôl dros 500 o swyddi yn ystod y gwaith adeiladu.
  • Dros filiwn o oriau dynol heb unrhyw ddigwyddiad colli amser.