Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Yn 2014, cafodd Wheelabrator ei ddewis fel y cynigydd a ffefrir i adeiladu a rhedeg cyfleuster Parc Adfer dros y 25 mlynedd nesaf fel partneriaeth cyhoeddus-preifat, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru, Bydd yn gwasanaethu’r pump awdurdod lleol sy’n rhan o Brosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru (NWRWTP) – Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn.

Bydd Wheelabrator Parc Adfer yn trin gwastraff gweddilliol i greu ynni a nwyddau y gellir eu hailgylchu. Bydd hefyd yn darparu swyddi ac yn dod â nifer o fanteision economaidd i’r ardal. Bydd y tanwydd gwastraff gweddilliol o'r cyfleuster yn dod yn bennaf oddi wrth y pum awdurdod lleol a gychwynnodd y broses gaffael er mwyn cyrraedd targedau hirdymor ar gyfer ailgylchu a symud gwastraff o safleoedd tirlenwi. Mae contract hirdymor arall ar waith gyda chwmni rheoli gwastraff o'r radd flaenaf, sy’n sicrhau bod dros 70 y cant o gyflenwad tanwydd y cyfleuster yn cael ei warchod ar brisiau sefydlog. Bydd unrhyw gapasiti sy’n weddill yn y cyfleuster yn cael ei gynnig i gwmnïau casglu gwastraff masnachol.

Bydd Parc Adfer yn helpu’r pump awdurdod lleol i gyflawni targedau gwastraff trefol ac ailgylchu 2024/25 Llywodraeth Cymru, sef: ailgylchu 70 y cant ac anfon dim mwy na 5 y cant i safleoedd tirlenwi. Mae metelau ac agregau yn cael eu hadfer o ludw gwaelod y cyfleuster a bydd yn arwain at ryw 7% o welliant yng nghyfraddau ailgylchu’r Bartneriaeth gydol oes Parc Adfer. Gallai hyn arwain at dros filiwn o dunellau o agregau a 60,000 o dunellau o fetelau.

Ffeithiau Cyflym

  • Bydd cannoedd o swyddi’n cael eu creu yn ystod y cyfnod adeiladu
  • Rhagwelir y bydd 35 o swyddi amser llawn newydd yn cael eu creu pan fydd y safle’n weithredol
  • Bydd ynni glân a chynaliadwy’n cael ei gynhyrchu ar gyfer dros 30,000 * o gartrefi (link) (neu ddigon o bŵer ar gyfer tref bron i bedair gwaith maint Cei Connah)
  • Cyfanswm o £230,000 y flwyddyn ar gael i gymunedau lleol
  • Cyfleoedd niferus yn y gadwyn gyflenwi i fusnesau lleol.