Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept
<<<<<<< HEAD

1. CYFLWYNIAD

Cwmni cyfyngedig preifat yw Wheelabrator Technologies Holdings Inc. (“WTI”). Mae wedi’i gofrestru yn Nhalaith Delaware a’i brif le busnes yw 100 Arboretum Drive, Suite 310, Portsmouth, NH 03801. Mae WTI UK Limited yn is-gwmni sydd o dan berchnogaeth lwyr WTI ac mae wedi’i gofrestru yn y DU dan rif cwmni 01332476 sydd â’i swyddfa gofrestredig yn Cannon Place, 78 Cannon Street Llundain EC4N 6AF. Bydd y termau “Wheelabrator”, "ni" ac "ein" yn y polisi hwn yn cyfeirio at WTI ac WTI UK Limited fel y bo’n berthnasol.

Rydyn ni'n "rheolydd data" ar gyfer y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2016/679 ("GDPR").

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd ac i brosesu eich data personol yn deg ac yn gyfreithlon yn unol â deddfau diogelu data a’r GDPR.

Wrth i ni gyflawni ein busnes mae’n bosibl y bydd angen i ni gasglu a defnyddio "Data Personol" amdanoch chi, ac ystyr hynny yw unrhyw wybodaeth amdanoch chi sy’n golygu bod modd eich adnabod, megis eich enw neu eich manylion cyswllt. Pwrpas y polisi preifatrwydd ("Polisi Preifatrwydd") yw rhoi gwybod i chi sut byddwn ni'n prosesu eich Data Personol a beth yw’r mesurau a’r prosesau sydd gennym i sicrhau eu bod yn eu cael eu diogelu ddigon.

2. PRYD BYDDWN NI’N PROSESU EICH DATA PERSONOL

Dyma’r unig adegau pryd byddwn ni’n prosesu eich Data Personol:

(a) rydych chi wedi rhoi eich caniatâd i brosesiadau o’r fath (a gallwch chi dynnu'r caniatâd yn ôl unrhyw bryd, fel y nodir yn adran 7 isod);(b) rhaid prosesu er mwyn darparu ein gwasanaethau dan gontract gyda chi neu drwy ein gwefan;(c) rhaid prosesu er mwyn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol; a/neu(d) rhaid prosesu er lles cyfreithlon i ni neu unrhyw dderbynwyr trydydd parti sy’n cael eich data personol.

Ystyr "prosesu", yw casglu, cofnodi, storio, defnyddio, datgelu ac unrhyw fath arall o weithredoedd neu ymwneud â’ch Data Personol.

3. Y DATA PERSONOL Y BYDDWN NI'N EU CASGLU A SUT BYDDWN NI'N Eu DEFNYDDIO

3.1 Defnyddio gwefannau a chofrestru

Byddwn ni'n casglu Data Personol gennych chi pan fyddwch chi'n rhoi gwybodaeth o’r fath o’ch gwirfodd, gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i hynny, pan fyddwch chi'n cofrestru gyda ni i agor cyfrif i ddefnyddio ein Gwasanaethau, megis ein Gwasanaethau Talu Biliau e-Pay, Gwasanaethau Proffil Gwastraff Arbennig, neu Wasanaethau Canolfannau Hyfforddi Contractwyr.

Mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i chi ddewis enw defnyddiwr a chyfrinair i ddefnyddio rhai Gwasanaethau ac i ddarparu gwahanol fathau o wybodaeth, - peth ohoni’n ymwneud â’r endid llywodraethol neu gorfforaethol y byddwch chi'n defnyddio ein Gwasanaethau ar ei gyfer, a pheth ohoni’n ymwneud ag unigolion a fydd yn ddefnyddwyr awdurdodedig i’n Gwasanaethau. Mae’r wybodaeth y gofynnir i chi ei darparu er mwyn cofrestru i gael y Gwasanaethau yn cynnwys y canlynol, heb fod yn gyfyngedig i hynny:

(a) enw eich cwmni neu dref a manylion cyswllt;(b) enwau, rhifau ffôn gwaith a chyfeiriadau e-bost gwaith eich gweithwyr a fydd yn defnyddio’r Wefan a’n Gwasanaeth(au); a(c) gwybodaeth ar gyfer talu (manylion cerdyn credyd neu wybodaeth am gyfrif banc i drosglwyddiadau ACH), os yw’n berthnasol.

Rydyn ni hefyd yn casglu Data Personol a gwybodaeth am drafodion yn ymwneud â biliau a thalu'r biliau hynny os a phryd y byddwch chi'n defnyddio ein Gwasanaeth Talu Biliau e-Pay, gan gynnwys pan fyddwch chi'n talu drwy'r Gwasanaeth. Er bod yr wybodaeth am dalu yn cael ei chasglu drwy’r Wefan Talu Biliau e-Pay, ni fydd Wheelabrator byth yn ei storio. Mae’r holl wybodaeth ar gyfer talu sy'n cael ei rhoi drwy'r Wefan yn mynd yn syth i ddarparwr gwasanaeth trydydd parti, ac mae’n cael ei phrosesu gan hwnnw.

Drwy ddarparu Data Personol o’ch gwirfodd, rydych chi'n rhoi caniatâd i ni eu defnyddio yn unol â’r Polisi Preifatrwydd hwn. Os ydych chi'n darparu Data Personol i ni drwy'r Wefan/Gwefannau, rydych chi'n cydnabod ac yn derbyn y gallai Data Personol o'r fath gael eu trosglwyddo o’ch lleoliad cyfredol i swyddfeydd a gweinyddion Wheelabrator a'r trydydd partïon awdurdodedig y cyfeirir atynt yn y polisi hwn ac sydd wedi’u lleoli yn yr Unol Daleithiau a gwledydd eraill.

3.2 Unigolion sy’n gweithio i’n cwsmeriaid a’n cyflenwyr

Nid yw sefydliadau corfforaethol yn wrthrychoedd data, er bod unrhyw unigolion sy’n gweithio iddynt yn wrthrychoedd data. Os ydych chi’n gweithio i un o’n cwsmeriaid corfforaethol neu gyflenwyr, neu’n eu cynrychioli, a chithau’n ymwneud â ni ar ran y sefydliad hwnnw, boed drwy ein gwefan neu fel arall, gallwn gasglu a phrosesu eich enw, cyfeiriad e-bost gwaith, rhif ffôn gwaith, cyfeiriad cyswllt gwaith, swydd, maes gwaith (e.e. marchnata, gwerthiant, caffael) a manylion eich gwefan â’n safleoedd.

Os ydych chi’n ymwneud â ni ar ran cwsmer neu gyflenwr, rydyn ni fel arfer yn casglu eich Data Personol pan fyddwch chi’n anfon negeseuon e-bost a gohebiaeth arall, cardiau busnes a/neu pryd byddwch chi'n cael eich enwi’n berson awdurdodedig i fasnachu ar ran eich cyflogwr. Rhaid i ni gasglu a phrosesu'r Data Personol er mwyn darparu gwasanaethau i’ch cyflogwr ac i ganfod pwy sydd â chaniatâd i fasnachu ar ran ein cwsmeriaid a’n cyflenwyr.

3.3 Gyrfaoedd

Mae ein gwefan yn eich galluogi i weld cyfleoedd am swyddi gyda ni ac i wneud cais amdanynt. Rydyn ni'n defnyddio darparwr trydydd parti o'r enw ADP i ddarparu'r gwasanaeth hwn. Mae unrhyw geisiadau a wneir drwy ddefnyddio gwasanaeth gyrfaoedd y wefan, a’r Data Personol sy'n cael eu darparu drwyddi, yn mynd i ADP ac maent yn agored i bolisi preifatrwydd ADP (sydd ar gael ar wefan ADP ac rydyn ni’n argymell eich bod yn ei ddarllen cyn gwneud cais).

Os ydych chi'n gwneud am swydd gyda ni yn uniongyrchol, gallwn ni gasglu a phrosesu unrhyw Ddata Personol a roddwch i ni mewn perthynas â’ch cais fel sydd ei angen er mwyn i ni gymryd camau yr ydych chi’n gwneud cais amdanynt ac sy’n ofynnol gennym ni cyn y byddwn ni o bosibl yn dechrau contract gyda chi.

3.4 Marchnata

Gallwn ddefnyddio eich Data Personol i gysylltu â chi am ein gwasanaethau a’n cynnyrch a allai fod o ddiddordeb i chi yn ein barn ni. Bydd yr wybodaeth rydyn ni’n ei hanfon atoch bob amser yn ymwneud â’r gwasanaethau neu'r cynnyrch rydych chi wedi gofyn amdanynt neu gynnyrch neu wasanaethau tebyg i'r rhai rydych chi wedi eu cael o’r blaen, neu wedi dangos diddordeb yn eu cael gennym.

Mae’r ffordd rydyn ni'n cyfathrebu â chi fel hyn yn seiliedig ar yr hyn sy’n cael ei alw’n fudd cyfreithlon. Dim ond negeseuon y gallech chi’n rhesymol ddisgwyl eu cael gennym, a rhai sy’n cael yr effaith leiaf bosibl ar eich preifatrwydd, y byddwn ni'n eu hanfon.

Os ydych chi’n cael negeseuon e-bost gennym a chithau ddim eisiau hynny yn y dyfodol, defnyddiwch y ddolen i ddatdanysgrifio yn y neges a byddwn ni'n rhoi'r gorau i anfon gwybodaeth atoch drwy e-bost. Hefyd, os byddwch chi’n dymuno peidio â chael negeseuon gennym yn y dyfodol, neu os ydych chi’n dymuno cael tynnu eich enw o’n rhestr bostio, cysylltwch â ni drwy'r manylion sydd yn adran 7 isod.

3.5 Gweithgareddau prosesu eraill

Gallwn ni brosesu eich Data Personol hefyd wrth reoli ein perthynas â chi am y rhesymau canlynol:

(a) ar gyfer monitro ac asesu cydymffurfiaeth â’n polisïau a’n safonau; 3(b) am resymau gweinyddol yn ymwneud â diogelwch a defnyddio ein systemau, safleoedd, llwyfannau a gwefannau a rhaglenni diogel.(c) am resymau gweinyddol yn ymwneud â chadw data wrth gefn ac adfer mewn argyfwng;(d) i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoleiddiol a cheisiadau yn unrhyw le yn y byd, gan gynnwys adrodd i gyrff rheoleiddiol cenedlaethol a rhyngwladol a/neu gael eich archwilio ganddynt;(e) i gydymffurfio â gorchmynion llys ac i arfer a/neu amddiffyn ein hawliau cyfreithiol; ac(f) fel sy'n cael ei ganiatau neu ei fynnu gan ddeddf neu reoliad cymwys.

3.6 Mewn rhai amgylchiadau, bydd rhaid i chi ddarparu eich Data Personol i ni er mwyn ein galluogi ni i reoli ein gweithrediadau, i ddarparu gwasanaethau i chi neu eich cyflogwr neu i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau statudol. Mewn amgylchiadau eraill, mater i chi fydd dewis darparu Data Personol i ni ai peidio. Ond os byddwch chi'n penderfynu peidio â darparu unrhyw rai o'r Data Personol y byddwn ni’n gofyn amdanynt, gallai hynny olygu ein bod ni’n methu cynnal neu ddarparu gwasanaethau neu gynnyrch i chi neu eich cyflogwr.

3.7 Rydyn ni'n gwneud pob ymdrech i gadw eich Data Personol yn gywir ac yn gyflawn ac rydyn ni’n sicrhau bod eich holl Ddata Personol yn gyfoes. Ond fe allwch chi ein helpu ni’n fawr gyda hyn drwy gysylltu â ni yn brydlon os oes unrhyw newidiadau i’ch Data Personol neu os byddwch yn dod i wybod bod gennym Ddata Personol anghywir amdanoch chi. Ni fyddwn ni'n gyfrifol am unrhyw golledion sy’n digwydd o ganlyniad i Ddata Personol anghywir, annilys, diffygiol neu anghyflawn yr ydych chi'n eu darparu i ni.

4. PRYD GALLWN NI DDATGELU EICH DATA PERSONOL

Nid ydym, ac ni fyddwn, yn gwerthu, yn gosod ar rent nac yn masnachu eich Data Personol. Dim ond yn y ffyrdd a nodir yn yr hysbysiad hwn, ac yn enwedig i'r derbynwyr canlynol, y byddwn ni'n datgelu eich Data Personol:

(a) i unrhyw un o’r cwmnïau yn ein grŵp (gan gynnwys rhai y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, gweler isod);(b) i drydydd partïon sy'n prosesu eich Data Personol ar ein rhan (megis darparwyr ein systemau, rhai sy'n cynnal ein cronfeydd data neu ddarparwyr cwmwl);(c) i drydydd partïon sy’n prosesu eich Data Personol ar eu rhan eu hunain drwy ddarparu gwasanaeth i ni neu eich cyflogwr ar ein rhan (megis ein cyflenwyr);(d) i gwmnïau sy'n darparu gwasanaethau ar gyfer gwiriadau gwyngalchu arian, lleihau risg i gredyd a rhesymau atal twyll a throseddu eraill a chwmnïau sy’n darparu gwasanaethau tebyg, gan gynnwys sefydliadau ariannol, asiantaethau gwirio credyd a chryff rheoleiddiol y mae gwybodaeth o'r fath yn cael ei rhannu â nhw;(e) i unrhyw drydydd parti yr ydyn ni'n neilltuo neu’n adnewyddu unrhyw un o’n hawliau neu ymrwymiadau;(f) i unrhyw ddarpar brynwr os byddwn ni’n gwerthu unrhyw ran o’n busnes neu asedau; a/neu(g) i unrhyw lywodraeth, asiantaeth reoleiddio, corff gorfodi neu gyfnewid neu lys lle mae rhaid i ni wneud hynny oherwydd deddf neu reoliad cymwys neu ar eu cais.

5. TROSGLWYDDO DATA PERSONOL YN RHYNGWLADOL

Gallai'r Data Personol yr ydyn ni'n eu casglu gennych chi gael eu trosglwyddo (gan gynnwys eu hagor neu eu storio) i wlad neu diriogaeth y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd ("AEE"), gan gynnwys i wledydd lle nad yw eu cyfreithiau’n cynnig yr un lefel o amddiffyniad i Ddata Personol ag a roddir yn yr AEE, megis yr UDA. Byddwn ni'n sicrhau bod unrhyw drosglwyddiadau rhyngwladol o’r fath yn agored amddiffyniadau priodol neu addas fel sy’n ofynnol gan y Rheoliad GDPR.

6. SUT BYDDWN NI’N DIOGELU EICH DATA PERSONOL

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn Data Personol. Rydyn ni wedi gweithredu, ac rydyn ni’n parhau i gynnal mesurau technegol a sefydliadol priodol, i sicrhau lefel o ddiogelwch sy'n briodol i amddiffyn unrhyw Ddata Personol sy'n cael eu darparu i ni rhag difrod, colled, addasiad damweiniol neu anghyfreithlon, neu ddatgeliad heb ganiatâd.

7. EICH HAWLIAU MEWN PERTHYNAS Â’R DATA PERSONOL RYDYN NI’N EU CASGLU

7.1 Os ydych chi'n dymuno:

(a) diweddaru, addasu, dileu neu gael copi o'r Data Personol sydd gennym amdanoch;(b) cyfyngu arnom neu ein rhwystro rhag defnyddio unrhyw ran o'r Data Personol sydd gennym amdanoch, gan gynnwys drwy dynnu unrhyw ganiatâd a roesoch o'r blaen i brosesu data o'r fath; neu(c) pan fo unrhyw Ddata Personol wedi cael ei phrosesu ar sail eich cydsyniad neu fel y bo angen er mwyn cyflawni contract yr ydych yn barti iddo, gofyn am gopi o Ddata Personol o’r fath mewn diwyg addas, gallwch chi ofyn am hyn drwy anfon neges e-bost i'r cyfeiriad a nodir yn adran 10 isod. Rydyn ni’n ymdrechu i ymateb i geisiadau o'r fath o fewn mis neu lai, er ein bod ni'n cadw’r hawl i ymestyn y cyfnod ar gyfer ceisiadau cymhleth.

7.2 Yn unrhyw un o’r sefyllfaoedd uchod, gallwn ni ofyn i chi brofi pwy ydych drwy ddarparu copi o brawf adnabod dilys er mwyn i ni gydymffurfio â’n rhwymedigaethau diogelwch ac i atal data rhag cael eu datgelu heb ganiatâd.

7.3 Rydyn ni'n cadw’r hawl i godi ffi weinyddol resymol arnoch chi am unrhyw geisiadau sy’n amlwg yn ddi-sail neu’n ormodol am eich mynediad at eich Data Personol, ac am unrhyw gopïau ychwanegol o'r Data Personol rydych chi'n gofyn amdanynt.

8. AM FAINT O AMSER BYDDWN NI'N DAL EICH DATA PERSONOL

Byddwn ni’n cadw eich Data Personol am yr amser sydd ei angen i gyflawni’r pwrpas y cafodd eu casglu ar ei gyfer neu i gydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoleiddiol neu bolisi mewnol.

9. SUT RYDYN NI'N DIWEDDARU NEU’N NEWID Y POLISI PREIFATRWYDD HWN

9.1 Gallwn ni newid neu ddiweddaru rhannau o'r Polisi Preifatrwydd er mwyn parhau i gydymffurfio â deddfau a rheoliadau cymwys neu ar ôl diweddaru ein harferion mewnol. Byddwn ni'n gwneud hyn drwy ddiweddaru’r Polisi Preifatrwydd hwn ar ein gwefan. Ni fyddwch chi o reidrwydd yn cael gwybod yn uniongyrchol am newid o’r fath. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n darllen y Polisi Preifatrwydd bob hyn a hyn er mwyn cael gwybod am unrhyw newidiadau neu ddiweddariadau.

9.2 Cafodd y Polisi Preifatrwydd ei ddiweddaru ddiwethaf ar Medi 12, 2018.

10. SUT GALLWCH CHI GYSYLLTU Â NI

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am yr hyn sydd yn y Polisi Preifatrwydd, neu os ydych chi eisiau rhoi gwybod i ni am unrhyw newid neu gywiriad i’ch Data Personol, eisiau copi o'r data sydd gennym amdanoch chi, neu eisiau cyflwyno cwyn neu sylw, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r manylion isod:

E-bost: dataprotection@wtienergy.com

Post: Wheelabrator Technologies Inc., 100 Arboretum Drive, Suite 310, Portsmouth, NH 03801, I sylw: General Counsel.

11. SUT I GYFLWYNO CWYN I'R RHEOLEIDDIWR

Mae gennych chi hawl i gyflwyno cwyn i’n rheoleiddiwr diogelu data os ydych chi o'r farn ein bod ni wedi torri eich hawliau o ran diogelu data. Ein rheoleiddiwr diogelu data yw Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, a gallwch gysylltu yn Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF.

12. PLANT

Nid yw'r Wefan wedi’i bwriadu ar gyfer plant. Nid ydym yn fwriadol yn casglu Data Personol gan blant o dan 13 mlwydd oed. Os ydych chi o dan 13 mlwydd oed, peidiwch â chyflwyno unrhyw Ddata Personol i ni drwy’r Wefan.

13. SAFLEOEDD TRYDYDD PARTI

Dim ond i'r Wefan hon y mae’r Polisi Preifatrwydd yn berthnasol. Mae’n bosibl fod y Wefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill sydd heb fod yn cael eu gweithredu neu eu rheoli gennym ni (y “Gwefannau Trydydd Partïon”). Nid yw’r polisïau a’r gweithdrefnau rydyn ni’n eu disgrifio yma yn berthnasol i Wefannau Trydydd Partïon. Rydyn ni'n awgrymu eich bod chi’n cysylltu â’r trydydd partïon yn uniongyrchol i gael gwybodaeth am eu polisïau preifatrwydd nhw.

=======

1. CYFLWYNIAD

Cwmni cyfyngedig preifat yw Wheelabrator Technologies Holdings Inc. (“WTI”). Mae wedi’i gofrestru yn Nhalaith Delaware a’i brif le busnes yw 100 Arboretum Drive, Suite 310, Portsmouth, NH 03801. Mae WTI UK Limited yn is-gwmni sydd o dan berchnogaeth lwyr WTI ac mae wedi’i gofrestru yn y DU dan rif cwmni 01332476 sydd â’i swyddfa gofrestredig yn Cannon Place, 78 Cannon Street Llundain EC4N 6AF. Bydd y termau “Wheelabrator”, "ni" ac "ein" yn y polisi hwn yn cyfeirio at WTI ac WTI UK Limited fel y bo’n berthnasol.

Rydyn ni'n "rheolydd data" ar gyfer y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2016/679 ("GDPR").

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd ac i brosesu eich data personol yn deg ac yn gyfreithlon yn unol â deddfau diogelu data a’r GDPR.

Wrth i ni gyflawni ein busnes mae’n bosibl y bydd angen i ni gasglu a defnyddio "Data Personol" amdanoch chi, ac ystyr hynny yw unrhyw wybodaeth amdanoch chi sy’n golygu bod modd eich adnabod, megis eich enw neu eich manylion cyswllt. Pwrpas y polisi preifatrwydd ("Polisi Preifatrwydd") yw rhoi gwybod i chi sut byddwn ni'n prosesu eich Data Personol a beth yw’r mesurau a’r prosesau sydd gennym i sicrhau eu bod yn eu cael eu diogelu ddigon.

2. PRYD BYDDWN NI’N PROSESU EICH DATA PERSONOL

Dyma’r unig adegau pryd byddwn ni’n prosesu eich Data Personol:

(a) rydych chi wedi rhoi eich caniatâd i brosesiadau o’r fath (a gallwch chi dynnu'r caniatâd yn ôl unrhyw bryd, fel y nodir yn adran 7 isod);(b) rhaid prosesu er mwyn darparu ein gwasanaethau dan gontract gyda chi neu drwy ein gwefan;(c) rhaid prosesu er mwyn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol; a/neu(d) rhaid prosesu er lles cyfreithlon i ni neu unrhyw dderbynwyr trydydd parti sy’n cael eich data personol.

Ystyr "prosesu", yw casglu, cofnodi, storio, defnyddio, datgelu ac unrhyw fath arall o weithredoedd neu ymwneud â’ch Data Personol.

3. Y DATA PERSONOL Y BYDDWN NI'N EU CASGLU A SUT BYDDWN NI'N Eu DEFNYDDIO

3.1 Defnyddio gwefannau a chofrestru

Byddwn ni'n casglu Data Personol gennych chi pan fyddwch chi'n rhoi gwybodaeth o’r fath o’ch gwirfodd, gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i hynny, pan fyddwch chi'n cofrestru gyda ni i agor cyfrif i ddefnyddio ein Gwasanaethau, megis ein Gwasanaethau Talu Biliau e-Pay, Gwasanaethau Proffil Gwastraff Arbennig, neu Wasanaethau Canolfannau Hyfforddi Contractwyr.

Mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i chi ddewis enw defnyddiwr a chyfrinair i ddefnyddio rhai Gwasanaethau ac i ddarparu gwahanol fathau o wybodaeth, - peth ohoni’n ymwneud â’r endid llywodraethol neu gorfforaethol y byddwch chi'n defnyddio ein Gwasanaethau ar ei gyfer, a pheth ohoni’n ymwneud ag unigolion a fydd yn ddefnyddwyr awdurdodedig i’n Gwasanaethau. Mae’r wybodaeth y gofynnir i chi ei darparu er mwyn cofrestru i gael y Gwasanaethau yn cynnwys y canlynol, heb fod yn gyfyngedig i hynny:

(a) enw eich cwmni neu dref a manylion cyswllt;(b) enwau, rhifau ffôn gwaith a chyfeiriadau e-bost gwaith eich gweithwyr a fydd yn defnyddio’r Wefan a’n Gwasanaeth(au); a(c) gwybodaeth ar gyfer talu (manylion cerdyn credyd neu wybodaeth am gyfrif banc i drosglwyddiadau ACH), os yw’n berthnasol.

Rydyn ni hefyd yn casglu Data Personol a gwybodaeth am drafodion yn ymwneud â biliau a thalu'r biliau hynny os a phryd y byddwch chi'n defnyddio ein Gwasanaeth Talu Biliau e-Pay, gan gynnwys pan fyddwch chi'n talu drwy'r Gwasanaeth. Er bod yr wybodaeth am dalu yn cael ei chasglu drwy’r Wefan Talu Biliau e-Pay, ni fydd Wheelabrator byth yn ei storio. Mae’r holl wybodaeth ar gyfer talu sy'n cael ei rhoi drwy'r Wefan yn mynd yn syth i ddarparwr gwasanaeth trydydd parti, ac mae’n cael ei phrosesu gan hwnnw.

Drwy ddarparu Data Personol o’ch gwirfodd, rydych chi'n rhoi caniatâd i ni eu defnyddio yn unol â’r Polisi Preifatrwydd hwn. Os ydych chi'n darparu Data Personol i ni drwy'r Wefan/Gwefannau, rydych chi'n cydnabod ac yn derbyn y gallai Data Personol o'r fath gael eu trosglwyddo o’ch lleoliad cyfredol i swyddfeydd a gweinyddion Wheelabrator a'r trydydd partïon awdurdodedig y cyfeirir atynt yn y polisi hwn ac sydd wedi’u lleoli yn yr Unol Daleithiau a gwledydd eraill.

3.2 Unigolion sy’n gweithio i’n cwsmeriaid a’n cyflenwyr

Nid yw sefydliadau corfforaethol yn wrthrychoedd data, er bod unrhyw unigolion sy’n gweithio iddynt yn wrthrychoedd data. Os ydych chi’n gweithio i un o’n cwsmeriaid corfforaethol neu gyflenwyr, neu’n eu cynrychioli, a chithau’n ymwneud â ni ar ran y sefydliad hwnnw, boed drwy ein gwefan neu fel arall, gallwn gasglu a phrosesu eich enw, cyfeiriad e-bost gwaith, rhif ffôn gwaith, cyfeiriad cyswllt gwaith, swydd, maes gwaith (e.e. marchnata, gwerthiant, caffael) a manylion eich gwefan â’n safleoedd.

Os ydych chi’n ymwneud â ni ar ran cwsmer neu gyflenwr, rydyn ni fel arfer yn casglu eich Data Personol pan fyddwch chi’n anfon negeseuon e-bost a gohebiaeth arall, cardiau busnes a/neu pryd byddwch chi'n cael eich enwi’n berson awdurdodedig i fasnachu ar ran eich cyflogwr. Rhaid i ni gasglu a phrosesu'r Data Personol er mwyn darparu gwasanaethau i’ch cyflogwr ac i ganfod pwy sydd â chaniatâd i fasnachu ar ran ein cwsmeriaid a’n cyflenwyr.

3.3 Gyrfaoedd

Mae ein gwefan yn eich galluogi i weld cyfleoedd am swyddi gyda ni ac i wneud cais amdanynt. Rydyn ni'n defnyddio darparwr trydydd parti o'r enw ADP i ddarparu'r gwasanaeth hwn. Mae unrhyw geisiadau a wneir drwy ddefnyddio gwasanaeth gyrfaoedd y wefan, a’r Data Personol sy'n cael eu darparu drwyddi, yn mynd i ADP ac maent yn agored i bolisi preifatrwydd ADP (sydd ar gael ar wefan ADP ac rydyn ni’n argymell eich bod yn ei ddarllen cyn gwneud cais).

Os ydych chi'n gwneud am swydd gyda ni yn uniongyrchol, gallwn ni gasglu a phrosesu unrhyw Ddata Personol a roddwch i ni mewn perthynas â’ch cais fel sydd ei angen er mwyn i ni gymryd camau yr ydych chi’n gwneud cais amdanynt ac sy’n ofynnol gennym ni cyn y byddwn ni o bosibl yn dechrau contract gyda chi.

3.4 Marchnata

Gallwn ddefnyddio eich Data Personol i gysylltu â chi am ein gwasanaethau a’n cynnyrch a allai fod o ddiddordeb i chi yn ein barn ni. Bydd yr wybodaeth rydyn ni’n ei hanfon atoch bob amser yn ymwneud â’r gwasanaethau neu'r cynnyrch rydych chi wedi gofyn amdanynt neu gynnyrch neu wasanaethau tebyg i'r rhai rydych chi wedi eu cael o’r blaen, neu wedi dangos diddordeb yn eu cael gennym.

Mae’r ffordd rydyn ni'n cyfathrebu â chi fel hyn yn seiliedig ar yr hyn sy’n cael ei alw’n fudd cyfreithlon. Dim ond negeseuon y gallech chi’n rhesymol ddisgwyl eu cael gennym, a rhai sy’n cael yr effaith leiaf bosibl ar eich preifatrwydd, y byddwn ni'n eu hanfon.

Os ydych chi’n cael negeseuon e-bost gennym a chithau ddim eisiau hynny yn y dyfodol, defnyddiwch y ddolen i ddatdanysgrifio yn y neges a byddwn ni'n rhoi'r gorau i anfon gwybodaeth atoch drwy e-bost. Hefyd, os byddwch chi’n dymuno peidio â chael negeseuon gennym yn y dyfodol, neu os ydych chi’n dymuno cael tynnu eich enw o’n rhestr bostio, cysylltwch â ni drwy'r manylion sydd yn adran 7 isod.

3.5 Gweithgareddau prosesu eraill

Gallwn ni brosesu eich Data Personol hefyd wrth reoli ein perthynas â chi am y rhesymau canlynol:

(a) ar gyfer monitro ac asesu cydymffurfiaeth â’n polisïau a’n safonau; 3(b) am resymau gweinyddol yn ymwneud â diogelwch a defnyddio ein systemau, safleoedd, llwyfannau a gwefannau a rhaglenni diogel.(c) am resymau gweinyddol yn ymwneud â chadw data wrth gefn ac adfer mewn argyfwng;(d) i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoleiddiol a cheisiadau yn unrhyw le yn y byd, gan gynnwys adrodd i gyrff rheoleiddiol cenedlaethol a rhyngwladol a/neu gael eich archwilio ganddynt;(e) i gydymffurfio â gorchmynion llys ac i arfer a/neu amddiffyn ein hawliau cyfreithiol; ac(f) fel sy'n cael ei ganiatau neu ei fynnu gan ddeddf neu reoliad cymwys.

3.6 Mewn rhai amgylchiadau, bydd rhaid i chi ddarparu eich Data Personol i ni er mwyn ein galluogi ni i reoli ein gweithrediadau, i ddarparu gwasanaethau i chi neu eich cyflogwr neu i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau statudol. Mewn amgylchiadau eraill, mater i chi fydd dewis darparu Data Personol i ni ai peidio. Ond os byddwch chi'n penderfynu peidio â darparu unrhyw rai o'r Data Personol y byddwn ni’n gofyn amdanynt, gallai hynny olygu ein bod ni’n methu cynnal neu ddarparu gwasanaethau neu gynnyrch i chi neu eich cyflogwr.

3.7 Rydyn ni'n gwneud pob ymdrech i gadw eich Data Personol yn gywir ac yn gyflawn ac rydyn ni’n sicrhau bod eich holl Ddata Personol yn gyfoes. Ond fe allwch chi ein helpu ni’n fawr gyda hyn drwy gysylltu â ni yn brydlon os oes unrhyw newidiadau i’ch Data Personol neu os byddwch yn dod i wybod bod gennym Ddata Personol anghywir amdanoch chi. Ni fyddwn ni'n gyfrifol am unrhyw golledion sy’n digwydd o ganlyniad i Ddata Personol anghywir, annilys, diffygiol neu anghyflawn yr ydych chi'n eu darparu i ni.

4. PRYD GALLWN NI DDATGELU EICH DATA PERSONOL

Nid ydym, ac ni fyddwn, yn gwerthu, yn gosod ar rent nac yn masnachu eich Data Personol. Dim ond yn y ffyrdd a nodir yn yr hysbysiad hwn, ac yn enwedig i'r derbynwyr canlynol, y byddwn ni'n datgelu eich Data Personol:

(a) i unrhyw un o’r cwmnïau yn ein grŵp (gan gynnwys rhai y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, gweler isod);(b) i drydydd partïon sy'n prosesu eich Data Personol ar ein rhan (megis darparwyr ein systemau, rhai sy'n cynnal ein cronfeydd data neu ddarparwyr cwmwl);(c) i drydydd partïon sy’n prosesu eich Data Personol ar eu rhan eu hunain drwy ddarparu gwasanaeth i ni neu eich cyflogwr ar ein rhan (megis ein cyflenwyr);(d) i gwmnïau sy'n darparu gwasanaethau ar gyfer gwiriadau gwyngalchu arian, lleihau risg i gredyd a rhesymau atal twyll a throseddu eraill a chwmnïau sy’n darparu gwasanaethau tebyg, gan gynnwys sefydliadau ariannol, asiantaethau gwirio credyd a chryff rheoleiddiol y mae gwybodaeth o'r fath yn cael ei rhannu â nhw;(e) i unrhyw drydydd parti yr ydyn ni'n neilltuo neu’n adnewyddu unrhyw un o’n hawliau neu ymrwymiadau;(f) i unrhyw ddarpar brynwr os byddwn ni’n gwerthu unrhyw ran o’n busnes neu asedau; a/neu(g) i unrhyw lywodraeth, asiantaeth reoleiddio, corff gorfodi neu gyfnewid neu lys lle mae rhaid i ni wneud hynny oherwydd deddf neu reoliad cymwys neu ar eu cais.

5. TROSGLWYDDO DATA PERSONOL YN RHYNGWLADOL

Gallai'r Data Personol yr ydyn ni'n eu casglu gennych chi gael eu trosglwyddo (gan gynnwys eu hagor neu eu storio) i wlad neu diriogaeth y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd ("AEE"), gan gynnwys i wledydd lle nad yw eu cyfreithiau’n cynnig yr un lefel o amddiffyniad i Ddata Personol ag a roddir yn yr AEE, megis yr UDA. Byddwn ni'n sicrhau bod unrhyw drosglwyddiadau rhyngwladol o’r fath yn agored amddiffyniadau priodol neu addas fel sy’n ofynnol gan y Rheoliad GDPR.

6. SUT BYDDWN NI’N DIOGELU EICH DATA PERSONOL

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn Data Personol. Rydyn ni wedi gweithredu, ac rydyn ni’n parhau i gynnal mesurau technegol a sefydliadol priodol, i sicrhau lefel o ddiogelwch sy'n briodol i amddiffyn unrhyw Ddata Personol sy'n cael eu darparu i ni rhag difrod, colled, addasiad damweiniol neu anghyfreithlon, neu ddatgeliad heb ganiatâd.

7. EICH HAWLIAU MEWN PERTHYNAS Â’R DATA PERSONOL RYDYN NI’N EU CASGLU

7.1 Os ydych chi'n dymuno:

(a) diweddaru, addasu, dileu neu gael copi o'r Data Personol sydd gennym amdanoch;(b) cyfyngu arnom neu ein rhwystro rhag defnyddio unrhyw ran o'r Data Personol sydd gennym amdanoch, gan gynnwys drwy dynnu unrhyw ganiatâd a roesoch o'r blaen i brosesu data o'r fath; neu(c) pan fo unrhyw Ddata Personol wedi cael ei phrosesu ar sail eich cydsyniad neu fel y bo angen er mwyn cyflawni contract yr ydych yn barti iddo, gofyn am gopi o Ddata Personol o’r fath mewn diwyg addas, gallwch chi ofyn am hyn drwy anfon neges e-bost i'r cyfeiriad a nodir yn adran 10 isod. Rydyn ni’n ymdrechu i ymateb i geisiadau o'r fath o fewn mis neu lai, er ein bod ni'n cadw’r hawl i ymestyn y cyfnod ar gyfer ceisiadau cymhleth.

7.2 Yn unrhyw un o’r sefyllfaoedd uchod, gallwn ni ofyn i chi brofi pwy ydych drwy ddarparu copi o brawf adnabod dilys er mwyn i ni gydymffurfio â’n rhwymedigaethau diogelwch ac i atal data rhag cael eu datgelu heb ganiatâd.

7.3 Rydyn ni'n cadw’r hawl i godi ffi weinyddol resymol arnoch chi am unrhyw geisiadau sy’n amlwg yn ddi-sail neu’n ormodol am eich mynediad at eich Data Personol, ac am unrhyw gopïau ychwanegol o'r Data Personol rydych chi'n gofyn amdanynt.

8. AM FAINT O AMSER BYDDWN NI'N DAL EICH DATA PERSONOL

Byddwn ni’n cadw eich Data Personol am yr amser sydd ei angen i gyflawni’r pwrpas y cafodd eu casglu ar ei gyfer neu i gydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoleiddiol neu bolisi mewnol.

9. SUT RYDYN NI'N DIWEDDARU NEU’N NEWID Y POLISI PREIFATRWYDD HWN

9.1 Gallwn ni newid neu ddiweddaru rhannau o'r Polisi Preifatrwydd er mwyn parhau i gydymffurfio â deddfau a rheoliadau cymwys neu ar ôl diweddaru ein harferion mewnol. Byddwn ni'n gwneud hyn drwy ddiweddaru’r Polisi Preifatrwydd hwn ar ein gwefan. Ni fyddwch chi o reidrwydd yn cael gwybod yn uniongyrchol am newid o’r fath. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n darllen y Polisi Preifatrwydd bob hyn a hyn er mwyn cael gwybod am unrhyw newidiadau neu ddiweddariadau.

9.2 Cafodd y Polisi Preifatrwydd ei ddiweddaru ddiwethaf ar Medi 12, 2018.

10. SUT GALLWCH CHI GYSYLLTU Â NI

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am yr hyn sydd yn y Polisi Preifatrwydd, neu os ydych chi eisiau rhoi gwybod i ni am unrhyw newid neu gywiriad i’ch Data Personol, eisiau copi o'r data sydd gennym amdanoch chi, neu eisiau cyflwyno cwyn neu sylw, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r manylion isod:

E-bost: dataprotection@wtienergy.com

Post: Wheelabrator Technologies Inc., 100 Arboretum Drive, Suite 310, Portsmouth, NH 03801, I sylw: General Counsel.

11. SUT I GYFLWYNO CWYN I'R RHEOLEIDDIWR

Mae gennych chi hawl i gyflwyno cwyn i’n rheoleiddiwr diogelu data os ydych chi o'r farn ein bod ni wedi torri eich hawliau o ran diogelu data. Ein rheoleiddiwr diogelu data yw Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, a gallwch gysylltu yn Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF.

12. PLANT

Nid yw'r Wefan wedi’i bwriadu ar gyfer plant. Nid ydym yn fwriadol yn casglu Data Personol gan blant o dan 13 mlwydd oed. Os ydych chi o dan 13 mlwydd oed, peidiwch â chyflwyno unrhyw Ddata Personol i ni drwy’r Wefan.

13. SAFLEOEDD TRYDYDD PARTI

Dim ond i'r Wefan hon y mae’r Polisi Preifatrwydd yn berthnasol. Mae’n bosibl fod y Wefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill sydd heb fod yn cael eu gweithredu neu eu rheoli gennym ni (y “Gwefannau Trydydd Partïon”). Nid yw’r polisïau a’r gweithdrefnau rydyn ni’n eu disgrifio yma yn berthnasol i Wefannau Trydydd Partïon. Rydyn ni'n awgrymu eich bod chi’n cysylltu â’r trydydd partïon yn uniongyrchol i gael gwybodaeth am eu polisïau preifatrwydd nhw.

>>>>>>> ebddd36463f5616d0d95e8a2aca1b899970a4e9a