Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Datganiad Caethwasiaeth a Masnachu Mewn Pobl Wheelabrator Technologies Inc. 2019

Cyflwyniad

Mae Wheelabrator Technologies Inc. (Wheelabrator) wedi ymrwymo i wella ein dealltwriaeth o gaethwasiaeth a masnachu mewn pobl ac i wella ein harferion o ran gwrthsefyll y rhain.

Mae'r datganiad hwn yn amlinellu'r camau rydym wedi'u cymryd, ac rydym yn parhau i'w cymryd, i sicrhau bod ein busnes a’n cadwyn gyflenwi yn rhydd o gaethwasiaeth.

Yn y datganiad hwn mae “Wheelabrator” yn cyfeirio at Wheelabrator Technologies Inc. a’i is-gwmnïau yn Unol Daleithiau America ac yn y Deyrnas Unedig, ac mae bob un ohonynt wedi cydnabod a mabwysiadu'r datganiad hwn ar wahân.

Busnes a Strwythur y Sefydliad

Wheelabrator yw'r ail fusnes ynni-o-wastraff mwyaf yn yr Unol Daleithiau, ac mae’n arwain y diwydiant o ran trosi gwastraff preswyl a busnes bob dydd yn ynni glân. Mae'r cwmni ym mherchnogaeth anuniongyrchol Macquarie Infrastructure Partners IV, cronfa seilwaith sy’n cael ei rheoli gan Macquarie Infrastructure and Real Assets.

Mae gan Wheelabrator 25 o gyfleusterau gwastraff sydd wedi'u lleoli mewn mannau strategol yn UDA a’r DU.

  • 16 cyfleuster troi gwastraff yn ynni gweithredol yn UDA a'r DU. Y cwmni sy'n berchen ar 12 o'r cyfleusterau hyn, mae 3 ohonynt yn cael eu gweithredu gan y cwmni ond ym mherchnogaeth trydydd parti, ac mae 1 yn eiddo i'r cwmni ar sail trefniant menter ar y cyd
  • mae 3 chyfleuster troi gwastraff yn ynni yn cael eu hadeiladu yn y DU ar hyn o bryd
  • mae 2 gyfleuster tanwydd gwastraff yn UDA
  • mae 4 safle tirlenwi lludw yn UDA

Mae'r safleoedd hyn yn gallu prosesu dros 8 miliwn tunnell o wastraff bob blwyddyn i gyd gyda’i gilydd (sy’n cyfateb i 7.2 miliwn tunnell fetrig) ac mae ganddynt y capasiti i gynhyrchu gwerth 732 MW o drydan gyda’i gilydd — digon o ynni i gyflenwi pŵer i dros 671,100 o gartrefi.

Mae Wheelabrator yn cyflogi tua 1060 o weithwyr ar draws UDA a’r DU ac mae’n ymwneud â chyflenwyr a chwsmeriaid ledled y byd.

Asesu Risg

Ers dyddiad cyhoeddi Datganiad Caethwasiaeth a Masnachu Mewn Pobl diwethaf Wheelabrator, cynhaliwyd ymarfer mapio risgiau mewnol gan dîm traws-swyddogaethol oedd yn cynnwys rheolwyr uwch o'r adrannau peirianneg, adeiladu, cyfreithiol a'r adran caffael a'r gadwyn gyflenwi.

Pwrpas yr ymarfer hwn oedd rhannu gweithgareddau cadwyn gyflenwi cyffredinol y busnes yn gategorïau pendant ar sail y mathau o wasanaethau neu nwyddau oedd yn cael eu caffael neu eu darparu. Ar ôl pennu'r categorïau perthnasol, aethpwyd ati i asesu bob categori yn ei dro i weld ym mha feysydd y gallai risgiau cysylltiedig â chaethwasiaeth a masnachu mewn pobl godi.

Mae crynodeb o'r ymarfer mapio risg i'w weld isod:

Nodwyd risg ganolig mewn nifer o feysydd.

Mewn categorïau cyflenwi sy’n cael eu rheoli gan yr adran caffael a'r gadwyn gyflenwi, tynnwyd sylw at y risg o gam-fanteisio ar weithwyr mewn awdurdodaethau lle nad oedd amddiffyniadau cyflogaeth cadarn ar waith, ynghyd â’r heriau oedd ynghlwm â chadwyni cyflenwi ‘hir’ lle nad oedd modd cael darlun clir o'r amodau gwaith yr holl ffordd ‘i lawr y gadwyn’.

Yng nghyswllt prosiectau adeiladu mawr tebyg i’r 3 chyfleuster troi gwastraff yn ynni sy’n cael eu hadeiladu yn y DU, rhestrwyd defnyddio rhywfaint o weithwyr o wledydd tramor fel maes risg posibl. Hefyd, codwyd y diffyg o ran cael darlun clir o'r amodau gwaith oddi ar y safle fel pryder dichonol. Ar y safle adeiladu mae systemau a gweithdrefnau monitro diogelwch a lles gweithwyr adeiladu ar waith eisoes, sy'n lleddfu'r risgiau dichonol hyn yn sylweddol. Mae gweithwyr uwch Wheelabrator yn cymryd diddordeb brwd yn y gweithlu ym mhob rhan o'r safle adeiladu ac yn codi pryderon yn brydlon â rheolwyr y gadwyn gyflenwi pan fo angen.

Aseswyd bod caffael gwastraff fel tanwydd ar gyfer ein cyfleusterau gweithredol yn risg isel. Er y credwyd ei bod yn debygol bod rhywfaint o weithwyr dros dro yn rhan o’r gadwyn gyflenwi hon, ystyrir bod natur y trefniadau contractio yn rhoi darlun clir o’r amgylchiadau ac felly’n lliniaru ar y risg.

Ni nodwyd unrhyw risgiau penodol yng nghyswllt caffael gwasanaethau cynghori. Aseswyd bod y risg yng nghyswllt y categori hwn yn isel iawn.

Caffael a’r Gadwyn Gyflenwi

Un o ganlyniadau allweddol yr ymarfer asesu risg oedd cael cadarnhad o’r rôl arweiniol y mae adran caffael a’r gadwyn gyflenwi Wheelabrator yn ei chwarae o ran canfod a rheoli'r risg o gaethwasiaeth a masnachu mewn pobl yn y cwmni.

Mae gan Wheelabrator adran caffael a'r gadwyn gyflenwi fewnol benodedig sy’n gyfrifol am y broses o gaffael gwasanaethau a/neu nwyddau ar gyfer cyfleusterau Masnach Cymru Rhyngwladol er mwyn cyflawni ei fodel busnes. Mae'r tîm canolog hwn yn goruchwylio holl weithgareddau caffael Wheelabrator ac yn gyfrifol am ganfod yr holl gyflenwadau sy’n dod o dan y Categorïau 2, 3, 5 a 6 uchod. Mae'r cysondeb hwn o ran staff a dull yn caniatáu i ni roi proses werthuso ragweithiol a thrylwyr ar waith ar gyfer pob cyflenwr newydd, sy’n golygu bod angen iddynt ddangos eu bod yn cydymffurfio â phob cod ymarfer a deddfwriaeth berthnasol, gan gynnwys, ymysg pethau eraill, iechyd a diogelwch gweithwyr a chyflenwyr, dim gwahaniaethu, llwgrwobrwyo a llygru a chaethwasiaeth fodern.

Ar ôl penodi ‘cyflenwyr a ffafrir’, mae Wheelabrator yn parhau i fonitro meysydd o risg posibl ar draws ein cadwyn gyflenwi mewn modd rhagweithiol a chyson. Gwneir hyn drwy'r broses cerdyn sgorio cyflenwyr a ffafrir sy'n cael ei archwilio’n fewnol i sicrhau cydymffurfiaeth lawn, gan rannu unrhyw bryderon ynghylch cyflenwyr a ffafrir â'r cyfleuster.

Ein polisïau ar gaethwasiaeth a masnachu mewn pobl

Mae Polisi Atal Caethwasiaeth Wheelabrator yn dangos ein hymrwymiad i weithredu’n foesegol ac yn ddidwyll yn ein holl gysylltiadau busnes ac i weithredu a gorfodi systemau a rheolaethau i sicrhau nad yw caethwasiaeth a masnachu mewn pobl yn rhan o’n cadwyni cyflenwi ar unrhyw lefel. Tynnir sylw ein holl weithwyr at y polisi, a rhaid iddynt gadarnhau eu bod wedi’i ddarllen a’u bod yn ei ddeall.

Hefyd, mae gan Wheelabrator bolisi chwythu'r chwiban er mwyn i’n holl weithwyr allu codi pryderon ynghylch arferion yn ein busnes neu ein cadwyn gyflenwi, heb ofni y bydd rhywun yn dial arnynt.

Hyfforddiant

Er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r risgiau o gaethwasiaeth fodern a masnachu mewn pobl yn ein cadwyni cyflenwi a’n busnes, a sicrhau lefel uchel o ddealltwriaeth ohonynt, rydym yn rhoi hyfforddiant i’n rheolwyr uwch a’n holl staff rheoli caffael a'r gadwyn gyflenwi.

Mae'r hyfforddiant hwn yn cynnwys y canlynol:

  • Cyflwyniad i Gaethwasiaeth Fodern;
  • Diffiniadau o Gaethwasiaeth Fodern;
  • Beth i'w wneud os ydynt yn canfod arwyddion o Gaethwasiaeth Fodern yn y DU neu dramor.

Yng ngoleuni canlyniad ein hasesiad o risg diweddar, rydym yn bwriadu ehangu'r hyfforddiant hwn i holl staff Wheelabartor sy’n gweithio ar y safle adeiladu yn fuan.

Caiff y datganiad hwn ei wneud yn unol ag adran 54(1) Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 ac mae’n ffurfio datganiad caethwasiaeth a masnachu mewn pobl Wheelabrator ar gyfer y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben ar 31ain Rhagfyr 2018.

Cymeradwywyd y datganiad hwn gan fwrdd cyfarwyddwyr Wheelabrator Technologies Inc. ar 29ain Mawrth 2019.

Paul Mitchener

Director, Wheelabrator Technologies Inc.

Neil Gillies

Director, Wheelabrator Technologies Inc.