Swyddi Adeiladu

Mae Wheelabrator wedi dewis Grŵp CNIM fel ein contractwr Peirianneg, Caffael ac Adeiladu. Yn eu tro, maent hwy wedi penodi Clugston Construction i arwain y gwaith peirianneg sifil. Gyda’i gilydd, CNIM a Clugston yw’r partneriaid cyflenwi a ddewiswyd gennym ar gyfer prosiect Parc Adfer.

Disgwylir y bydd cannoedd o swyddi ychwanegol yn cael eu creu yn ystod y cyfnod adeiladu. Bydd y swyddi’n amrywio, gan ddibynnu ar y sgiliau y bydd eu hangen wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen.

Am ragor o wybodaeth am swyddi adeiladu, ewch i wefan Clugston Construction a CNIM neu e-bostio info@parcadferconstruction.co.uk

Bod yn Gyflenwr I Parc Adfer

Nod cyfleuster Wheelabrator Parc Adfer yw defnyddio cyflenwyr lleol os oes modd drwy gydol y cyfnodau adeiladu a gweithredol. Rydym yn chwilio am gyflenwyr yn y sectorau canlynol:

 • Arlwyo
 • Arolygon
 • Arolygon teledu cylch cyfyng
 • Arwynebu a marcio llinellau
 • Cemegau
 • Cyfarpar a nwyddau traul
 • Cyflenwadau swyddfa, deunydd papur a pheiriannau llungopïo
 • Cymorth cynnal a chadw (trydanol, mecanyddol, inswleiddio, sifil)
 • Cynhyrchu pŵer ar raddfa fach (cludadwy)
 • Drilio diemwnt, llifio lloriau ac ati
 • Ffitiadau
 • Gosodwaith trydanol
 • Gwaith bric a bloc
 • Gwaredu gwastraff
 • Gwasanaethau a chyfarpar trydanol/mecanyddol bach
 • Gwasanaethau adeiladu
 • Gwasanaethau glanhau swyddfeydd
 • Hurio craeniau symudol
 • Londri/glanhau
 • Llety
 • Lloriau meddal
 • Mastig
 • Nenfydau a waliau mewnol
 • Peintio ac addurno
 • Rheolaeth ac awtomateiddio diwydiannol
 • Sgaffaldwaith
 • Tacsis a chludiant
 • Tirlunio
 • Ymgynghorwyr concrit ac agregau (diogelwch safleoedd, cyd-destun diwydiannol arall)

Mae dau ddigwyddiad Cwrdd â'r Prynwr wedi’u cynnal i esbonio sut y gall busnesau lleol baratoi er mwyn manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd gwerth sawl miliwn o bunnoedd y bydd Wheelabrator Parc Adfer yn eu darparu. Cynhaliwyd y ddiweddaraf ar 20 Hydref 2016 yng Ngholeg Cambria yng Nghei Connah.

Mae cyfleoedd yn dal ar gael i fusnesau ddarparu gwasanaethau i brosiect Wheelabrator Parc Adfer. Ewch i wefan Clugston Construction a CNIM neu e-bostio info@parcadferconstruction.co.uk