Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Swyddi Adeiladu

Mae Wheelabrator wedi dewis Grŵp CNIM fel ein contractwr Peirianneg, Caffael ac Adeiladu. Yn eu tro, maent hwy wedi penodi Clugston Construction i arwain y gwaith peirianneg sifil. Gyda’i gilydd, CNIM a Clugston yw’r partneriaid cyflenwi a ddewiswyd gennym ar gyfer prosiect Parc Adfer.

Disgwylir y bydd cannoedd o swyddi ychwanegol yn cael eu creu yn ystod y cyfnod adeiladu. Bydd y swyddi’n amrywio, gan ddibynnu ar y sgiliau y bydd eu hangen wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen.

Am ragor o wybodaeth am swyddi adeiladu, ewch i wefan Clugston Construction a CNIM neu e-bostio info@parcadferconstruction.co.uk

Bod yn Gyflenwr I Parc Adfer

Nod cyfleuster Wheelabrator Parc Adfer yw defnyddio cyflenwyr lleol os oes modd drwy gydol y cyfnodau adeiladu a gweithredol. Rydym yn chwilio am gyflenwyr yn y sectorau canlynol:

 • Arlwyo
 • Arolygon
 • Arolygon teledu cylch cyfyng
 • Arwynebu a marcio llinellau
 • Cemegau
 • Cyfarpar a nwyddau traul
 • Cyflenwadau swyddfa, deunydd papur a pheiriannau llungopïo
 • Cymorth cynnal a chadw (trydanol, mecanyddol, inswleiddio, sifil)
 • Cynhyrchu pŵer ar raddfa fach (cludadwy)
 • Drilio diemwnt, llifio lloriau ac ati
 • Ffitiadau
 • Gosodwaith trydanol
 • Gwaith bric a bloc
 • Gwaredu gwastraff
 • Gwasanaethau a chyfarpar trydanol/mecanyddol bach
 • Gwasanaethau adeiladu
 • Gwasanaethau glanhau swyddfeydd
 • Hurio craeniau symudol
 • Londri/glanhau
 • Llety
 • Lloriau meddal
 • Mastig
 • Nenfydau a waliau mewnol
 • Peintio ac addurno
 • Rheolaeth ac awtomateiddio diwydiannol
 • Sgaffaldwaith
 • Tacsis a chludiant
 • Tirlunio
 • Ymgynghorwyr concrit ac agregau (diogelwch safleoedd, cyd-destun diwydiannol arall)

Mae dau ddigwyddiad Cwrdd â'r Prynwr wedi’u cynnal i esbonio sut y gall busnesau lleol baratoi er mwyn manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd gwerth sawl miliwn o bunnoedd y bydd Wheelabrator Parc Adfer yn eu darparu. Cynhaliwyd y ddiweddaraf ar 20 Hydref 2016 yng Ngholeg Cambria yng Nghei Connah.

Mae cyfleoedd yn dal ar gael i fusnesau ddarparu gwasanaethau i brosiect Wheelabrator Parc Adfer. Ewch i wefan Clugston Construction a CNIM neu e-bostio info@parcadferconstruction.co.uk