Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

WHEELABRATOR TECHNOLOGIES INC. POLISI CWCIS

Diweddarwyd ddiwethaf 7/2/2018

CYFLWYNIAD

Gall Wheelabrator Technologies Inc. (“ni” neu “ein”) ddefnyddio cwcis, ffaglau gwe, picseli tracio, a thechnolegau eraill i dracio pan fyddwch chi'n ymweld â’n gwefannau, sef www.wtienergy.com, www.wtienergy.co.uk, www.wtikemsley.co.uk, www.wtiparcadfer.co.uk (gyda’i gilydd, y “Gwefannau ) er mwyn helpu i addasu'r Gwefannau ac i wella’r profiad i chi

Rydyn ni’n cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r Polisi Cwcis unrhyw bryd, am unrhyw reswm. Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau drwy ddiweddaru dyddiad ‘Diweddarwyd diwethaf’ y Polisi Cwcis. Bydd unrhyw newidiadau neu addasiadau yn dod i rym ar unwaith ar ôl rhoi'r Polisi Cwcis newydd ar y Gwefannau. Rydych chi’n ildio’ch hawl i gael gwybod yn benodol am bob newid neu addasiad o’r fath.

Rydyn ni’n eich annog i edrych ar y Polisi Cwcis bob hyn a hyn er mwyn cael gwybod am unrhyw ddiweddariadau. Ystyrir eich bod chi wedi cael gwybod am y newidiadau i unrhyw Bolisi Cwcis, eich bod yn agored iddynt, a’ch bod chi wedi eu derbyn oherwydd eich bod yn parhau i ddefnyddio’r Gwefannau ar ôl y dyddiad pryd gosodwyd unrhyw Bolisi Cwcis newydd.

DEFNYDDIO CWCIS

Llinyn o wybodaeth sy’n neilltuo dynodwr unigryw i chi i’w storio ar eich cyfrifiadur yw “cwci”. Yna, mae eich porwr yn darparu'r dynodwr unigryw hwnnw i'w ddefnyddio bob tro y byddwch chi'n cyflwyno ymholiad i unrhyw un o’r Gwefannau. Rydyn ni’n defnyddio cwcis ar y Gwefannau er mwyn, ymysg pethau eraill, cadw trywydd o'r gwasanaethau rydych chi wedi’u defnyddio, cofnodi gwybodaeth gofrestru, cofnodi ei dewisiadau fel defnyddiwr, sicrhau eich bod yn parhau i fod wedi mewngofnodi i'r Wefan, hwyluso gwasanaethau y byddwch chi'n dewis eu defnyddio, a thracio’r tudalennau y byddwch chi’n ymweld â nhw. Mae cwcis yn ein helpu ni i ddeall sut mae’r Wefan yn cael ei defnyddio ac i wella’r profiad i'r defnyddwyr.

Y MATHAU O GWCIS

Gellir defnyddio'r mathau canlynol o gwcis pan fyddwch chi’n ymweld â’r Wefan:

Cwcis Dadansoddeg

Mae cwcis dadansoddeg yn monitro sut mae defnyddwyr wedi cyrraedd y Gwefannau, a sut maen nhw’n defnyddio'r Gwefannau ac yn symud o’u cwmpas. Mae’r cwcis yn rhoi gwybod i ni pa nodweddion ar y Gwefannau sy’n gweithio orau a pha nodweddion ar y Gwefannau sydd angen eu gwella.

Ein Cwcis

“Cwcis parti cyntaf” yw ein cwcis ni, a gallan nhw fod yn rhai parhaol neu dros dro. Mae’r cwcis yn angenrheidiol oherwydd ni fyddai'r Gwefannau’n gweithio’n iawn hebddynt nac yn gallu darparu rhai nodweddion neu swyddogaethau. Gellir analluogi rhai ohonynt yn eich porwr, ond fe fydd hynny’n effeithio ar nodweddion y Gwefannau.

Cwcis Personoli

Mae cwcis personoli’n cael eu defnyddio i adnabod ymwelwyr sy’n dychwelyd i'r Gwefannau. Rydyn ni'n defnyddio’r cwcis hyn i gofnodi eich hanes pori, pa dudalennu y buoch chi'n eu darllen, a beth yw eich gosodiadau a’ch dewisiadau bob tro rydych chi’n ymweld â'r Gwefannau.

Cwcis Diogelwch

Mae cwcis diogelwch yn helpu i ganfod ac atal risgiau i ddiogelwch. Rydyn ni'n defnyddio’r cwcis hyn i ddilysu defnyddwyr ac i amddiffyn data defnyddwyr rhag partïon sydd heb ganiatâd.

Cwcis Rheoli Gwefan

Mae cwcis rheoli gwefan yn cael eu defnyddio i’ch cadw chi neu i gadw eich sesiwn ar y Gwefannau fel nad ydych chi'n cael eich allgofnodi'n annisgwyl, a bydd unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei rhoi i mewn yn cael ei chadw o dudalen i dudalen. Nid oes modd diffodd y cwcis yn unigol, ond fe allwch chi analluogi’r holl gwcis yn eich porwr.

Cwcis Trydydd Partïon

Efallai y bydd cwmnïau sy’n rhedeg rhai o'n gwasanaethau yn gosod cwcis trydydd partïon ar eich cyfrifiadur pan fyddwch chi'n ymweld â’r Gwefannau. Mae’r cwcis yn caniatáu i’r trydydd partïon gasglu a thracio gwybodaeth amdanoch. Gallwch chi ddewis diffodd y cwcis hyn yn eich porwr.

RHEOLI CWCIS

Mae'r rhan fwyaf o borwyr wedi’u gosod i dderbyn cwcis yn ddiofyn. Ond gallwch chi ddileu neu wrthod cwcis yng ngosodiadau eich porwr. Cofiwch y gallai camau o'r fath effeithio ar argaeledd a nodweddion y Gwefannau.

Mae pob porwr yn wahanol, felly edrychwch ar ddewislen ‘Help’ eich porwr penodol chi (neu ar lawlyfr eich ffôn symudol) i weld sut mae newid eich dewisiadau o ran cwcis. Mae gan lawer o borwyr osodiadau preifatrwydd cyffredinol i chi ddewis ohonynt.

Mae cymorth ychwanegol ar sut mae gosod ac addasu eich gosodiadau cwcis ar eich porwr wedi’i nodi isod:

Sut mae rheoli cwcis yn Internet Explorer

Yn y rhan fwyaf o fersiynau Internet Explorer, gallwch weld gosodiadau cwcis drwy glicio’r opsiwn offer ac yna’r tab preifatrwydd.

Sut mae rheoli cwcis yn Firefox

Gallwch reoli gosodiadau cwcis Firefox drwy banel Preifatrwydd y ffenestr Dewisiadau. Edrychwch ar y ffenestr Dewisiadau - Panel Preifatrwydd i gael gwybodaeth am y gosodiadau hyn.

Sut mae rheoli cwcis yn Chrome

Cliciwch ar yr eicon sbaner yn y bar offer, dewiswch gosodiadau, cliciwch y tab ‘o dan y boned’, cliciwch ar ‘gosodiadau cynnwys’ yn yr adran preifatrwydd.

Sut mae rheoli cwcis yn Opera

Gallwch reoli cwcis yn Opera drwy glicio ar gosodiadau, yna Dewisiadau, yna Mwy ac, yn olaf, Cwcis

Sut mae rheoli cwcis yn Safari

Dewiswch Safari, yna dewisiadau ac yna cliciwch diogelwch. Yna, dylech allu nodi os a pha bryd y dylai Safari dderbyn cwcis.

I reoli cwcis ar eich ffôn symudol, edrychwch ar eich llawlyfr.

TECHNOLEGAU TRACIO ERAILL

Yn ogystal â chwcis, mae’n bosibl y byddwn ni'n defnyddio technolegau tracio fel ffaglau gwe a tagiau picseli ar y Gwefannau i helpu i addasu'r Gwefannau a gwella’r profiad. Gwrthrychau neu ddelweddau bach yw ffaglau gwe neu dagiau picseli sydd wedi’u hymgorffori mewn tudalen we neu e-bost. Maen nhw’n cael eu defnyddio i dracio nifer y defnyddwyr sydd wedi ymweld â thudalennau penodol ac wedi gweld negeseuon e-bost, ac maen nhw’n cael gafael ar ddata ystadegol eraill. Dim ond set gyfyngedig o ddata maen nhw’n ei chasglu, fel rhif cwci, amser a dyddiad tudalen neu neges e-bost, a disgrifiad o'r dudalen neu’r e-bost lle maen nhw’n byw. Nid oes modd gwrthod ffaglau gwe a thagiau picseli. Ond fe allwch chi gyfyngu ar y defnydd ohonynt drwy reoli'r cwcis sy’n rhyngweithio â nhw.

POLISI PREIFATRWYDD

I gael rhagor o wybodaeth am y ffyrdd yr ydyn ni'n defnyddio gwybodaeth sy’n cael ei chasglu gan gwcis a thechnolegau tracio eraill, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd sydd ar y Gwefannau. Mae’r Polisi Cwcis yn rhan o'r Polisi Preifatrwydd ac wedi'i ymgorffori ynddo. Drwy ddefnyddio’r Gwefannau, rydych chi'n cytuno i ddilyn y Polisi Cwcis a’r Polisi Preifatrwydd.

CYSYLLTU A NI

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu sylwadau am y Polisi Cwcis, cysylltwch â ni:

Wheelabrator Technologies Inc. 100 Arboretum Drive, Suite 310 Portsmouth, NH 03801, USA 603-929-3000 privacy@wtienergy.com