Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Gweithredwr Parc Adfer yn cydweithio ag ysgol leol i godi ymwybyddiaeth disgyblion am bwysigrwydd gwastraff ac ailgylchu

GLANNAU DYFRDWY, CYMRU – 2 Hydref 2019 – Daeth criw o ddisgyblion Ysgol Croes Atti yng Nghei Connah a thîm Wheelabrator Technologies at ei gilydd yn ddiweddar i gasglu sbwriel a glanhau glannau Afon Dyfrdwy.

Cafodd y gwaith casglu sbwriel ger canolfan Quay River Tours ei drefnu gan Wheelabrator Technologies, sy’n gweithredu’r cyfleuster ynni-o-wastraff Wheelabrator Parc Adfer, i addysgu’r plant am bwysigrwydd hierarchaeth gwastraff – o ailddefnyddio i ailgylchu a chreu ynni-o-wastraff – a sut mae gwahanol fathau o wastraff yn cael eu trin yng Nghymru a’r DU. Cafodd y dosbarth hefyd gyfle yn ystod y diwrnod i gwrdd â Mike Taylor, sy’n uwch geidwad y glannau gyda Chyngor Sir y Fflint, a fu’n sôn wrthynt am sut i ofalu am eu harfordir lleol.

Meddai Rachel Smith, athrawes blwyddyn tri yn Ysgol Croes Atti: “Roedd y plant wrth eu boddau yn cymryd rhan. Mae gofalu am ein hamgylchedd a’r rhesymau pam fod gennym hierarchaeth gwastraff yn bynciau pwysig, ac maen nhw’n tanio diddordeb pobl ifanc. Mae dysgu drwy ymarfer a chlywed am y gwaith a wneir gan Wheelabrator a’r cynghorau i gadw ein hamgylchedd yn daclus yn bwysig iawn. Gobeithio y cawn gyfle arall i wneud hyn yn y dyfodol agos.

Meddai Apo Sarandidis, Uwch Reolwr Prosiect yn Wheelabrator: “Cawsom ddiwrnod gwych yn gweithio gyda’r plant a’r staff dysgu yn Ysgol Croes Atti am bwysigrwydd gofalu am ein hamgylchedd a sut mae cwmnïau fel Wheelabrator ac awdurdodau lleol yn cydweithio i fynd i’r afael â materion yn ymwneud â rheoli gwastraff ac adfer ynni.”

“Rydyn ni’n falch iawn fod pawb wedi mwynhau’r diwrnod a diolch yn arbennig i Mike Taylor sy’n gwneud gwaith rhagorol yn rheoli arfordir hyfryd sir y Fflint i ni gyd allu ei fwynhau.”

Mae Wheelabrator Parc Adfer yn gyfleuster gwres a phŵer cyfunedig a fydd yn cynhyrchu 19 MW (gros) / 17 MW (net) o drydan cynaliadwy i ddiwallu anghenion dros 30,000 o dai yn y DU gan ddargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi. Mae’r cyfleuster hefyd yn gallu darparu ager neu wres gwerthfawr i ddiwydiant a thai yn yr ardal.

Dewiswyd Wheelabrator i adeiladu a gweithredu’r cyfleuster am y 25 mlynedd nesaf mewn partneriaeth Cyhoeddus-Preifat, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, i wasanaethu’r pum awdurdod lleol sy’n rhan o Brosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru - sef Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn.

Darperir y rhan fwyaf o’r tanwydd gwastraff gweddilliol ar gyfer y cyfleuster gan y pum awdurdod lleol a oedd yn gyfrifol am y broses gaffael er mwyn cyflawni targedau hirdymor ar gyfer ailgylchu a dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi. Mae’r capasiti ychwanegol yn y cyfleuster at ddefnydd cwmnïau casglu gwastraff masnachol.

Gair am Wheelabrator:

Wheelabrator Technologies yw'r pedwerydd busnes ynni-o-wastraff mwyaf yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n arwain y diwydiant o ran trosi gwastraff preswyl a busnes bob dydd yn ynni cynaliadwy. Ar hyn o bryd ma gan Wheelabrator blatfform o bedwar ased (tri wrthi’n cael eu hadeiladu) wedi’u lleoli’n strategol ledled y DU. Mae Wheelabrator wedi bod yn datblygu, adeiladu, perchenogi a gweithredu cyfleusterau ynni-o-wastraff am dros 45 mlynedd. Mae Wheelabrator hefyd yn adfer metelau ar gyfer eu hailgylchu yn gynnyrch masnachol ac ailgylchu lludw gweddilliol yn agreg adeiladu. Ar hyn o bryd, mae gan Wheelabrator UK gapasiti i brosesu cyfanswm gwastraff blynyddol o dros 2.1 miliwn tunnell, a chapasiti i gynhyrchu gwerth 245 megawat o drydan gyda’i gilydd – digon o ynni ar gyfer mwy nag 500,000 o gartrefi. Mae gweledigaeth y cwmni, sef Datblygu, darparu a chyflawni potensial ynni glân yn adlewyrchu ymrwymiad parhaus Wheelabrator i ddatblygu atebion ynni glân a chynaliadwy i’w gwsmeriaid ac i gymunedau lleol. Mae Wheelabrator yn llwyr ymroddedig i fuddsoddi mewn adeiladu cyfleusterau ynni-o-wastraff newydd i’r hirdymor sy’n dargyfeirio gwastraff preswyl a busnes o safleoedd tirlenwi ac sy’n cynhyrchu ynni’n gyson ac yn gynaliadwy. Mae Wheelabrator yn eiddo i Macquarie Infrastructure and Real Assets, yn rhan o is-gwmni Macquarie Asset Management y Macquarie Group, sy’n rheolwr asedau amgen byd-eang gyda’i ffocws ar adeiladau, seilwaith, amaethyddiaeth ac ynni. I gael rhagor o wybodaeth am Wheelabrator, ewch i www.wtienergy.co.uk.

Nodiadau i’r golygydd:

  • I gael rhagor o wybodaeth am Wheelabrator Technologies yn y DU, cysylltwch â Rochelle D’Cruz, Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu’r DU ar 020 3651 1569 / rdcruz@wtienergy.com neu ar gyfer ymholiadau UDA, cysylltwch â Michelle Nadeau yn mnadeau@wtienergy.com.