Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

GLANNAU DYFRDWY, CYMRU – 23 Rhagfyr 2019 – Mae Wheelabrator Parc Adfer – cyfleuster gwastraff-i-ynni newydd ar lannau Dyfrdwy yng ngogledd Cymru – yn gweithredu’n fasnachol yn llwyr ers dydd Gwener (20 Rhagfyr) yn dilyn cyfnod comisiynu llwyddiannus yn ystod 2019.

Penodwyd Wheelabrator Technologies yn 2014 i adeiladu a gweithredu’r cyfleuster am y 25 mlynedd nesaf mewn partneriaeth cyhoeddus-preifat, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, i wasanaethu’r pum awdurdod lleol sy’n rhan o Bartneriaeth Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru. Sef, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn.

A’r prosiect wedi'i gwblhau erbyn hyn, bydd Wheelabrator Parc Adfer yn gyfleuster gwres a phŵer cyfunedig a fydd yn cynhyrchu 19 MW (gros) / 17 MW (net) o drydan i ddiwallu anghenion dros 30,000 o gartrefi a busnesau yn y DU. Bydd y cyfleuster yn prosesu hyd at 200,000 tunnell o wastraff nad oes modd ei ailgylchu - gan gynnwys gwastraff bwrdeistrefol a gwastraff masnachol - o bob cwr o’r pum sir yng ngogledd Cymru. Yn ystod y cyfnod adeiladu o dair blynedd, mae Parc Adfer wedi creu dros 500 o swyddi, 37 o swyddi gweithredol amser llawn newydd, ac mae’r economi leol wedi elwa o dros £9.5 miliwn.

Bydd Parc Adfer yn chwarae rhan bwysig yn y dasg o leihau’r gwastraff sy’n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi ledled gogledd Cymru, lleihau’r allyriadau carbon, defnyddio deunyddiau na ellir eu hailgylchu mewn ffordd well drwy'r broses adfer ynni, yn ogystal â helpu i gyrraedd lefelau ailgylchu’r awdurdodau. Bydd y cyfleuster yn cyfrannu’n sylweddol at Strategaeth Gwastraff drosfwaol Llywodraeth Cymru. Bydd yn chwarae rhan allweddol yn y dasg o gefnogi anghenion gwaith rheoli gwastraff cynaliadwy yn y DU, ac yn ffynhonnell bwysig o ynni adnewyddadwy cyson sy’n hanfodol i sicrhau bod y cyflenwad trydan yn sefydlog.

Dywedodd Bill Roberts, Prif Swyddog Gweithredu Wheelabrator UK: “Roedd dydd Gwener yn garreg filltir bwysig i Wheelabrator Technologies a thîm Wheelabrator Parc Adfer; mae gweithredu’n fasnachol ar safle yn llwyddiant mawr i bawb sy’n gysylltiedig. Bydd Wheelabrator Parc Adfer yn chwarae rôl bwysig yn y gwaith o sicrhau cyflenwad trydan cyson yn y dyfodol, lleihau allyriadau carbon a gwella gwaith rheoli gwastraff cynaliadwy ar gyfer yr ardal leol yng ngogledd Cymru.”

“Hoffwn ddiolch i’r tîm cyfan, Cyngor Sir y Fflint a’r awdurdodau partner, Llywodraeth Cymru, a’r gymuned yn gyffredinol am eu hymroddiad a’u cefnogaeth yn ystod y gwaith adeiladu. Rydym yn edrych ymlaen at weithredu’r cyfleuster gwych hwn yn ddiogel ac yn effeithiol am flynyddoedd lawer i ddod.”

Wrth weithredu’n fasnachol, daw’r gwaith comisiynu a wnaed yn 2019 i ben. Roedd y gwaith yma’n golygu bod contractwr EPC CNIM yn profi’r cyfleuster gwastraff-i-ynni newydd yn drylwyr. Y flwyddyn nesaf, bydd canolfan ymwelwyr yn agor a fydd yn rhoi cyfle i bobl ddysgu mwy am Wheelabrator Parc Adfer a’i rôl yn yr hierarchaeth gwastraff.

Ynglŷn Wheelabrator UK

Wheelabrator Technologies yw'r pedwerydd busnes gwastraff-i-ynni mwyaf yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n arwain y diwydiant o ran trosi gwastraff preswyl a busnes bob dydd yn ynni cynaliadwy. Ar hyn o bryd, mae gan Wheelabrator blatfform o bedwar ased (un wrthi’n cael ei adeiladu) wedi’u lleoli’n strategol ledled y DU. Mae Wheelabrator wedi bod yn datblygu, adeiladu, perchenogi a gweithredu cyfleusterau ynni-o-wastraff am dros 45 mlynedd. Mae Wheelabrator hefyd yn adfer metelau ar gyfer eu hailgylchu yn gynnyrch masnachol ac ailgylchu lludw gweddilliol yn agreg adeiladu. Ar hyn o bryd, mae gan Wheelabrator UK gapasiti i brosesu cyfanswm gwastraff blynyddol o dros 2.1 miliwn tunnell, a chapasiti i gynhyrchu gwerth 245 megawat o drydan gyda’i gilydd - digon o ynni ar gyfer mwy na 500,000 o gartrefi. Mae gweledigaeth y cwmni, sef datblygu, darparu a chyflawni potensial ynni glân yn adlewyrchu ymrwymiad parhaus Wheelabrator i ddatblygu atebion ynni glân a chynaliadwy i’w gwsmeriaid ac i gymunedau lleol. Mae Wheelabrator yn llwyr ymroddedig i fuddsoddi mewn adeiladu cyfleusterau ynni-o-wastraff newydd i’r hirdymor sy’n dargyfeirio gwastraff preswyl a busnes o safleoedd tirlenwi ac sy’n cynhyrchu ynni’n gyson ac yn gynaliadwy. Mae Wheelabrator yn eiddo i Macquarie Infrastructure and Real Assets, yn rhan o is-gwmni Macquarie Asset Management y Macquarie Group, sy’n rheolwr asedau amgen byd-eang gyda’i ffocws ar adeiladau, seilwaith, amaethyddiaeth ac ynni. I gael rhagor o wybodaeth am Wheelabrator, ewch i www.wtienergy.co.uk.

Nodiadau i’r golygydd:

I gael rhagor o wybodaeth am Wheelabrator Technologies www.wtienergy.co.uk yn y DU, cysylltwch â Rochelle D’Cruz, Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu’r DU ar (020)3651 1569 / rdcruz@wtienergy.com neu ar gyfer ymholiadau UDA, cysylltwch â Michelle Nadeau yn mnadeau@wtienergy.com