Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Yn ddiweddar daeth cynrychiolwyr busnes i ddigwyddiad cwrdd â'r prynwr Parc Adfer Wheelabrator i ddysgu mwy am y swyddi posibl a’r cyfleoedd cadwyn gyflenwi a gaiff eu creu pan fydd y gwaith adeiladu yn dechrau ar gyfleuster adfer ynni newydd y rhanbarth.

Cynhaliwyd y digwyddiad undydd ar 3 Tachwedd yn y brif neuadd yn adeiladau newydd Chweched Glannau Dyfrdwy yng Ngholeg Cambria, a daeth dros 225 o fusnesau yno, gyda thraean o'r rheiny o ogledd Cymru.

Gwahoddwyd cynrychiolwyr i gwrdd â datblygwr a gweithredwr Wheelabrator Technologies yn ogystal â’i ddau brif gontractiwr - CNIM Group, sef ei gontractwr Peirianneg, Caffael ac Adeiladu, a Clugston Construction, a fydd yn arwain y gwaith peirianneg sifil.

Bydd y gwaith o adeiladu’r cyfleuster newydd yn cymryd tua thair blynedd ac yn creu cannoedd o swyddi, gan gynnig cyfleoedd cadwyn gyflenwi gwerth miliynau o bunnoedd i fusnesau. Ar ôl i’r gwaith adeiladu gael ei gwblhau a’r cyfleuster ddechrau gweithredu, bydd cyfleoedd cadwyn gyflenwi a chynnal a chadw blynyddol yn parhau i fod ar gael drwy gydol oes Parc Adfer Wheelabrator, sef 25 mlynedd.

“Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda busnesau a chyflenwyr lleol i ddatblygu a chyflwyno dulliau cynhyrchu ynni glân ac ateb rheoli gwastraff cynaliadwy a lleol yng ngogledd Cymru,” meddai Uwch-reolwr Prosiect Parc Adfer Wheelabrator, Apo Sarandidis. “Unwaith eto, fe wnaeth lefel uchel y sgiliau a’r profiad y gall busnesau yn rhanbarth gogledd Cymru a thu hwnt ei gynnig i brosiect y Parc Adfer greu argraff arnom. Hoffwn ddiolch i bawb a roddodd o’u hamser i ddod i gwrdd â’n timau. Rydym yn edrych ymlaen at gwblhau ein gwaith ôl-gynllunio a dechrau adeiladu cyfleuster y bydd Gogledd Cymru yn ymfalchïo ynddo.”

Roedd swyddogion Llywodraeth Cymru yn nigwyddiad cadwyn gyflenwi Parc Adfer Wheelabrator a chroesawodd y swyddogion amrywiaeth y busnesau lleol a oedd yn bresennol. Fe wnaethant hefyd gyfeirio at yr argraff dda a wnaed ar y prif gontractwyr yn sgil ansawdd ac amrywiaeth y gadwyn gyflenwi yng Nghymru, ac anogodd y swyddogion fusnesau o bob rhan o ogledd Cymru i gymryd rhan mewn prosiect cyffrous yn eu golwg nhw.

Gan reoli hyd at 200,000 tunnell o wastraff na ellir ei ailgylchu o gartrefi a busnesau yng ngogledd Cymru bob blwyddyn, bydd Parc Adfer Wheelabrator yn dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi a’i ddefnyddio yn lle hynny i gynhyrchu ynni adnewyddadwy glân, a digon ohono i bweru tua 30,000 o gartrefi.

Mae’r cyfleuster yn cael ei adeiladu drwy Brosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru, partneriaeth a ffurfiwyd er mwyn dod o hyd i ateb mwy cynaliadwy ar gyfer rheoli gwastraff o ogledd Cymru, ac mae’n cynnwys Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Gwynedd.

Fel cyfleuster gwres a phŵer cyfun posib, bydd gan Barc Adfer Wheelabrator hefyd y gallu i allforio ynni gwres i ddefnyddwyr diwydiannol, masnachol neu breswyl cyfagos. Bydd lludw anadweithiol o’r cyfleuster yn cael ei ailgylchu a’i ailddefnyddio yn y gwaith adeiladu, a bydd metelau hefyd yn cael eu tynnu a’u hailgylchu – bydd cyfuniad y ffactorau hyn yn cynyddu cyfraddau ailgylchu yng ngogledd Cymru hyd at saith y cant.

Am ragor o wybodaeth am Barc Adfer Wheelabrator, anfonwch e-bost at info@parcadfer.com neu ffoniwch 0800 093 7812 yn rhad ac am ddim.

Nodiadau i Olygyddion:

I gael mwy o wybodaeth am Wheelabrator Technologies yn y Deyrnas Unedig, cysylltwch â David Spencer +44 (0)7788 311 972 / dsspencer@wtienergy.com

  • Wheelabrator Technologies yw ail fusnes ynni-o-wastraff mwyaf yr Unol Daleithiau, ac mae’n arwain y diwydiant o ran trosi gwastraff preswyl a busnes bob dydd yn ynni glân. Mae gan Wheelabrator blatfform o 20 o asedau cynhyrchu pŵer ar draws yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig – 16 cyfleuster ynni-o-wastraff a phedair gorsaf bŵer annibynnol, yn ogystal â phedwar safle tirlenwi lludw a thair gorsaf drosglwyddo. Mae gan Wheelabrator gapasiti i brosesu cyfanswm gwastraff blynyddol o dros 7.5 miliwn tunnell, a chapasiti i gynhyrchu gwerth 853 megawat o drydan gyda’i gilydd – digon o ynni ar gyfer mwy nag 805,000 o gartrefi. Mae Wheelabrator hefyd yn adfer metelau ar gyfer eu hailgylchu yn gynnyrch masnachol. Mae gweledigaeth y cwmni - Datblygu, darparu a chyflawni potensial ynni glân - yn adlewyrchu ymrwymiad parhaus Wheelabrator i ddatblygu atebion ynni glân i’w gwsmeriaid ac i gymunedau lleol.
  • Mae Wheelabrator yn eiddo i Energy Capital Partners, cwmni ecwiti preifat sy’n canolbwyntio ar ynni. Am ragor o wybodaeth ynghylch Energy Capital Partners, ewch i www.ecpartners.com Am ragor o wybodaeth ynghylch Wheelabrator, ewch i www.wtienergy.co.uk