Mae’r wefan hon yn storio cwcis ar eich cyfrifiadur sy'n cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn rhyngweithio â’n gwefan ac sy’n ein galluogi ni i'ch cofio chi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella ac i addasu eich profiad pori yn bwrpasol i'ch anghenion chi. Caiff ei defnyddio hefyd at ddibenion dadansoddi a chreu metrigau am ein hymwelwyr ar gyfer y wefan hon a chyfryngau eraill. I ddysgu mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein Polisi Cwcis.

Accept

Y Broses Adfer Ynni

Cymerir gwastraff gweddilliol o’r pum sir sy’n creu Gogledd Cymru ac yn cynrychioli Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru. Ni chaniateir i’r Parc Adfer ddefnyddio ond gwastraff sy’n anaddas ar gyfer ailgylchu ac a fyddai fel arall yn cael ei anfon i safle tirlenwi neu ei allforio i safleoedd Ewropeaidd sy’n troi gwastraff yn ynni.

Rhagor o wybodaeth am y broses gwastraff na ellir ei ailgylchu

Sut mae cael Ynni o Wastraff

Cydnabyddir bod rôl bwysig i gyfleusterau sy’n troi gwastraff yn ynni o ran lleihau nwyon tŷ gwydr, a hynny drwy leihau allyriadau methan o safleoedd tirlenwi a gwrthbwyso cynhyrchu pŵer o danwydd ffosil. Yn ogystal, mae Wheelabrator Parc Adfer yn ailgylchu’r lludw i’w ddefnyddio mewn agregau ac yn adennill metelau ar gyfer ailgylchu. Mae safleoedd modern ynni-o-wastraff yn defnyddio prosesau diogel ac effeithiol i droi deunyddiau gwastraff heterogenaidd yn ynni adnewyddadwy a sgil-gynhyrchion defnyddiol, gan bweru cymunedau’n gynaliadwy a gwarchod yr amgylchedd.

 1. Hylosgi

  Mae’r deunydd gwastraff yn symud drwy broses thermol (gwres) ar dymheredd o dros 1110°C

 2. Stêm Pwysedd Uchel

  Mae gwres o’r broses hylosgi’n cynhesu dŵr mewn tiwbiau boeler i greu stêm pwysedd uchel

 3. Cynhyrchu Trydan

  Mae tyrbinau’n cynhyrchu trydan sy’n cael ei werthu i Rwydwaith y National Grid er mwyn cyflenwi tai a busnesau

 4. Adfer Metelau

  Caiff y metelau sydd ar ôl eu tynnu o’r lludw ac yna eu gwerthu a’u hailgylchu’n gynnyrch newydd.

 5. Ailgylchu Lludw

  Mae’r lludw gweddilliol a gynhyrchir yn Wheelabrator Parc Adfer yn cael ei adfer a’i ailddefnyddio fel agregau eilaidd yn y diwydiant adeiladu.

 6. Rheoli Ansawdd Aer

  Caiff nwy ei drosglwyddo drwy hidlydd ffabrig ac wedyn mae’r gronynnau a’r llygryddion sy’n weddill yn cael eu gwaredu. Byddwn hefyd yn glynu wrth gyfyngiadau caeth ar sŵn ac arogleuon drwy gynnal y cyfleuster ar bwysedd aer negyddol.

Taith Parc Adfer

Gwnaethom ffilmio’r holl waith adeiladu yn Wheelabrator Parc Adfer o 2017 hyd at agor y cyfleuster yn llawn ym mis Rhagfyr 2019. Gallwch weld pob cam o’r daith yma.

Dysgwch fwy am waith adeiladu Wheelabrator Parc Adfer yn yr adran ar hanes y prosiect ar y wefan.